ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจบุคลากร

นางสิริญญา  เรืองขจรเมธี
ผู้อำนวยการ กศน.อ.แม่ใจ

 

นางสาวนนทิยา  เจนจิต
บรรณารักษ์ชำนาญการ

 

นายเอกสิทธิ์  เสียงห้าว
พนักงาน ส.2