ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจประวัติห้องสมุดห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 สถานที่ติดต่อ
 

          ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ  บริเวณวัดโพธาราม  ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ 

จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56130 โทรศัพท์ 054 - 417290

    

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด
 

           เดิมห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ใจ    ซึ่งห้องสมุดได้อาศัยใต้ถุนสำนักงานที่ดินอำเภอ  เพื่อเปิดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว  ต่อมาท่านเจ้าคุณพระมานัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ และเจ้าอาวาสวัดโพธาราม  ได้บริจาคที่ดินของสงฆ์ในบริเวณวัดโพธาราม   จำนวน  1  ไร่ 1 งาน  12 ตารางวา เพื่อให้จัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ  โดยเริ่มก่อสร้างวันที่  24  กรกฎาคม  2549   ทั้งนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (ชื่อหน่วยงาน ณ ขณะนั้น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ) ได้จัดสรรเงินงบประมาณปี  2549   ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบสมทบจากสมาชิกผู้แทนราษฎร , ราษฎรอำเภอแม่ใจสมทบทุนในการก่อสร้าง

            ปัจจุบันห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าวัดโพธาราม หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นห้องสมุดขนาดเล็กตามแบบมาตรฐานของกรมการศึกษานอกโรงเรียนตั้งอยู่         ในย่านชุมชน เดินทางไปมาได้สะดวก 

 

วิสัยทัศน์

          รักการอ่าน  ส่งเสริมการศึกษา  ตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

พันธกิจ

 

 1. ให้บริการสารสนเทศทุกประเภทที่มีประโยชน์ มีความหลากหลาย ให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคนให้มีนิสัยรักการอ่าน และสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

บุคลากร 

         1. นางสาวนนทิยา      เจนจิต           ตำแหน่ง         บรรณารักษ์
         2. นายเอกสิทธิ์          เสียงห้าว        ตำแหน่ง         พนักงานพิมพ์ ส 2

 

เวลาเปิดทำการ

          เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา  08.30  - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์  วันเสาร์และอาทิตย์

การเป็นสมาชิก

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  1  ใบ

ระเบียบการยืม – คืน หนังสือ     

1.แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ

2.ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4  เล่ม ต่อสัปดาห์

3.ส่งหนังสือคืนไม่หมด จะยืมใหม่ไม่ได้

4.หากทำหนังสือหาย หรือชำรุดต้องชดใช้ตามราคา

การให้บริการของห้องสมุด  

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจ  มีการจัดประเภทหนังสือภายในห้องสมุดเป็นมุมต่าง ๆ ดังนี้

 •  มุมเด็ก
 • มุมคลังแหล่งเรียนรู้
 • มุมหนังสืออ้างอิง
 • มุมการศึกษานอกโรงเรียน
 • มุมวารสารใหม่
 • มุมนวนิยาย
 • มุมหนังสือตามหมวดหมู่
 • มุมแนะนำหนังสือน่าสนใจ
 • นิทรรศการความรู้ทั่วไป

หนังสือประเภท ดังนี้

 • บริการหนังสือวิชาการในทุกสาขาวิชา
 • หนังสืออ้างอิง
 • หนังสือเรียนตามหลักสูตรของ กศน.
 • หนังสือเด็กและเยาวชน / ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
 • นวนิยายไทย -  จีน หนังสือแปล